مشخصات نشــریه

سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

صاحب امتیاز

: دکتر امید مجد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-3046

شاپا الکترونیک

: 2717-3054

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر امید مجد

سردبیر

: دکتر فاطمه مدرسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22065569 (021)

نمابر

: 66494085 (021)

تارگاه

: www.bahareadab.com

پست الکترونیک

: info@bahareadab.com

نشانی

: تهران، کدپستی: 1981619353

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

427,990

دانلود یکساله

274,176