مشخصات نشــریه

پژوهش در علوم زراعی

پژوهش در علوم زراعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در علوم زراعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-3734

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محسن رشدی

سردبیر

: دکتر مهدی تاج بخش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2552677 (0461)

نمابر

: 2552677 (0461)

تارگاه

: www.laukhoy.ac.ir

پست الکترونیک

: cropresearch@iaukhoy.ac.ir

نشانی

: استان آذربایجان غربی، خوی، بلوار ولایت فقیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

71,950

دانلود یکساله

30,710