مشخصات نشــریه

پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)

پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 9899-1735

شاپا الکترونیک

: 9899-1735

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود قیوم زاده

سردبیر

: محمدحسن قدردان قراملکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2241509, 4233306 (0255)

نمابر

: 2248989 (0255)

تارگاه

: www.iau-saveh.ac.ir

پست الکترونیک

: kalam1391@yahoo.com

نشانی

: ساوه، میدان فلسطین، دانشگاه آزاده اسلامی، واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامی، کدپستی: 39187

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

148,300

دانلود یکساله

44,954