مشخصات نشــریه

بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی)

بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-7957

شاپا الکترونیک

: 2423-7965

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سلیمان جمشیدی

سردبیر

: پروفسور حمداله کاظمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 52240084 (041)

نمابر

: 2220723 (0423)

تارگاه

: www.m-iau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان سما، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

79,527

دانلود یکساله

26,005