مشخصات نشــریه

مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر)

مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6032

شاپا الکترونیک

: 2476-3446

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین حسینی تودشکی

سردبیر

: پروفسور مجید صفار اول

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66491123 (021), 64542656 (021)

نمابر

: 66491123 (021)

تارگاه

: htpp://mej.aut.ac.ir

پست الکترونیک

: journal@aut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان حافظ، روبه روی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

81,411

دانلود یکساله

35,171