مشخصات نشــریه

مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر)

مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-2988

شاپا الکترونیک

: 2588-297x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین حسینی تودشکی

سردبیر

: دکتر علیرضا رهایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 64542656 (021)

نمابر

: 66491123 (021)

تارگاه

: ceej.aut.ac.ir

پست الکترونیک

: journal@aut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

228,559

دانلود یکساله

121,288