مشخصات نشــریه

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-543x

شاپا الکترونیک

: 2588-5979

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر نوراله معلمی

سردبیر

: قدرت اله فتحی

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 3010) 19-33330011 (061)

نمابر

: 33364052 (061)

تارگاه

: plant.scu.ac.ir

پست الکترونیک

: plantproduction@scu.ac.ir

نشانی

: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

213,562

دانلود یکساله

136,794