مشخصات نشــریه

فنی و مهندسی مدرس

فنی و مهندسی مدرس

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فنی و مهندسی مدرس

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1027-5940

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غلامحسین لیاقت

سردبیر

: دکتر محمد حکاک

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82883983 (021)

نمابر

: 82883983 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: MTEJ@MODARES.AC.IR

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

860,231

دانلود یکساله

547,304