مشخصات نشــریه

پژوهش اجتماعی

پژوهش اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن- دانشکده علوم اجتماعی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-3726

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حبیب الله آقابخشی

سردبیر

: دکتر فریدون کامران

مدیر اجرایی

: دکتر فریدون کامران

تلفن

: 76506163 (021)

نمابر

: 76506163 (021)

تارگاه

: jsr.riau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه پژوهش اجتماعی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

232,170

دانلود یکساله

144,384

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID