مشخصات نشــریه

علوم زیستی

علوم زیستی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم زیستی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5982

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی اسمار

سردبیر

: دکتر شعبانعلی نظامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2222602 (0141)

نمابر

: 2222602 (0141)

تارگاه

: magazine.iaulahijan.ir

پست الکترونیک

: Journalbiology.iaul@gmail.com

نشانی

: لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 4416939515

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

266,355

دانلود یکساله

164,602