مشخصات نشــریه

دانش حسابداری

دانش حسابداری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانش حسابداری

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید باهنر کرمان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8914

شاپا الکترونیک

: 2476-292x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر امید پورحیدری

سردبیر

: دکتر امید پورحیدری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33257550 (034)

نمابر

: 33257550 (034)

تارگاه

: jak.uk.ac.ir

پست الکترونیک

: jak@uk.ac.ir

نشانی

: کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

94,521

دانلود یکساله

62,427