مشخصات نشــریه

مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)

مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-600x

شاپا الکترونیک

: 2423-5733

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی شفیعی

سردبیر

: احمد کرمانپور

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jame.iut.ac.ir

پست الکترونیک

: jame@of.iut.ac.ir

نشانی

: دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

34,425

دانلود یکساله

15,971