مشخصات نشــریه

مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

صاحب امتیاز

: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 5044-2008

شاپا الکترونیک

: 2423-7795

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی سلاجقه

سردبیر

: حسین ارزانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32225780 (026)

نمابر

: 32225780 (026)

تارگاه

: jrwm.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jrwm@ut.ac.ir

نشانی

: کرج، بلوار چمران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

167,862

دانلود یکساله

92,320