مشخصات نشــریه

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

صاحب امتیاز

: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-3108

شاپا الکترونیک

: 2538-3116

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ملیحه شیانی

سردبیر

: عزت ملاابراهیمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66970597 (021)

نمابر

: 66970418 (021)

تارگاه

: journals.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: cws.ca.journal@gmail.com

نشانی

: ایران، تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

112,927

دانلود یکساله

52,346