مشخصات نشــریه

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

صاحب امتیاز

: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-1693

شاپا الکترونیک

: 2538-3116

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ملیحه شیانی

سردبیر

: عزت ملاابراهیمی

مدیر اجرایی

: عزت ملاابراهیمی

تلفن

: 66970597 (021)

نمابر

: 66970597 (021)

تارگاه

: journals.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

110,221

دانلود یکساله

51,457