مشخصات نشــریه

پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)

پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شیراز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9988

شاپا الکترونیک

: 2716-9626

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: قاسم حبیب آگهی

سردبیر

: دکتر محمد نمازی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3634353, 36286072 (071)

نمابر

:

تارگاه

: jaa.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک

: JAA@rose.shirazu.ac.ir

نشانی

: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

160,711

دانلود یکساله

74,818