مشخصات نشــریه

زیست شناسی گیاهی

زیست شناسی گیاهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

زیست شناسی گیاهی

صاحب امتیاز

: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان و انجمن زیست شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-8246

شاپا الکترونیک

: 2322-2204

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: منصور شریعتی

سردبیر

: منصور شریعتی

مدیر اجرایی

: منصور شریعتی

تلفن

: 7934164 (0311)

نمابر

: 7934164 (0311)

تارگاه

: ijpb.ui.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، کد پستی: 8174673441، دفتر مجله زیست شناسی گیاهی ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

51,053

دانلود یکساله

25,215

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID