مشخصات نشــریه

علوم زیستی ورزشی (حرکت)

علوم زیستی ورزشی (حرکت)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

علوم زیستی ورزشی (حرکت)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: تربیت بدنی

شاپا چاپی

: 2008-9325

شاپا الکترونیک

: 2676-4148

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباسعلی گائینی

سردبیر

: دکتر علی اصغر رواسی

مدیر داخلی

: طیبه پورزاهد

تلفن

: 88630002 (021)

نمابر

: 88630002 (021)

تارگاه

: jsb.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jsb@ut.ac.ir

نشانی

: تهران - خیابان امیر اباد شمالی - بین خیابان 15 و16 - دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی - کد پستی 13117- 14398

نمایه

: تربیت بدنی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

139,385

دانلود یکساله

178,203