مشخصات نشــریه

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6407

شاپا الکترونیک

: 2423-7248

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر بهاالدین نجفی

سردبیر

: دکتر غلامرضا سلطانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 43311150-9 (071)

نمابر

: 43311172 (071)

تارگاه

: jae.miau.ac.ir

پست الکترونیک

: jaemiau@gmail.com

نشانی

: مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر نشریه، کدپستی: 13119-73711

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

147,002

دانلود یکساله

81,417