مشخصات نشــریه

نقد ادبی

نقد ادبی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نقد ادبی

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0360

شاپا الکترونیک

: 2538-2179

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابراهیم خدایار

سردبیر

: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88630230-3 (021)

نمابر

: 88009056 (021)

تارگاه

: lcq.ir

پست الکترونیک

: lcquarterly@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، خیابان سین دخت شمالی، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

125,046

دانلود یکساله

58,557