مشخصات نشــریه

مجله طب دامی ایران (مجله بین المللی تحقیقات دامپزشکی)

مجله طب دامی ایران (مجله بین المللی تحقیقات دامپزشکی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله طب دامی ایران (مجله بین المللی تحقیقات دامپزشکی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8894

شاپا الکترونیک

: 2252-0554

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمهدی قمصری

سردبیر

: دکتر مهدی سلطانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61117032 (021)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: IJVR@UT.AC.IR

نشانی

: دانشگاه تهران، تهران، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

1,176,805

دانلود یکساله

769,260