مشخصات نشــریه

پوست و زیبایی

پوست و زیبایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پوست و زیبایی

صاحب امتیاز

: مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-7470

شاپا الکترونیک

: 2228-7388

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر یحیی دولتی

سردبیر

: دکتر یحیی دولتی

مدیر اجرایی

: دکتر یحیی دولتی

تلفن

: 88978190 (021)

نمابر

: 88978190 (021)

تارگاه

: jdc.tums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان طالقانی غربی، شماره 415، مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، کد پستی: 1416613675

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

145,093

دانلود یکساله

71,988

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID