مشخصات نشــریه

متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)

متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)

صاحب امتیاز

: دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8086

شاپا الکترونیک

: 2476-3276

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی کرباسی زاده

سردبیر

: غلامحسین توکلی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37934164 (031)

نمابر

: 37932177 (031)

تارگاه

: mph.ui.ac.ir

پست الکترونیک

: daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله متافیزیک

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

34,052

دانلود یکساله

16,395