مشخصات نشــریه

تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)

تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)

صاحب امتیاز

: انجمن حسابداری ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8428

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی ثقفی

سردبیر

: دکتر علی ثقفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88051341 (021)

نمابر

: 44844705 (021)

تارگاه

: www.iaaaar.com

پست الکترونیک

: Info@iranianaa.com

نشانی

: تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، جنب خشکشویی، ساختمان 84، کدپستی: 1477917343

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

172,007

دانلود یکساله

105,454