مشخصات نشــریه

فنون ادبی

فنون ادبی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

فنون ادبی

صاحب امتیاز

: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-8027

شاپا الکترونیک

: 2322-3448

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین آقاحسینی (دانشیار)

سردبیر

: دکتر اسحاق طغیانی (دانشیار)

مدیر اجرایی

: دکتر اسحاق طغیانی (دانشیار)

تلفن

: 37932680(031)

نمابر

: 37932680(031)

تارگاه

: liar.ui.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله فنون ادبی، کد پستی: 73441-81746

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

319,221

دانلود یکساله

222,236

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID