مشخصات نشــریه

پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2069

شاپا الکترونیک

: 2322-2794

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سردبیر

: فرهاد خرمالی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2220320-1 (0171)

نمابر

: 2220640 (0171)

تارگاه

: jwsc.gau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجله، کدپستی: 15739-49138

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

285,219

دانلود یکساله

177,667