مشخصات نشــریه

فناوری آموزش (فناوری و آموزش)

فناوری آموزش (فناوری و آموزش)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فناوری آموزش (فناوری و آموزش)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0441

شاپا الکترونیک

: 2345-5462

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر موسی مظلوم

سردبیر

: دکتر حمیدرضا عظمتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22970060-9 (داخلی 2598) (021)

نمابر

: 22970003 (021)

تارگاه

: jte.sru.ac.ir

پست الکترونیک

: jte@sru.ac.ir

نشانی

: تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، کد پستی: 15811-16788

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

199,649

دانلود یکساله

120,999