مشخصات نشــریه

منابع طبیعی ایران

منابع طبیعی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

منابع طبیعی ایران

صاحب امتیاز

: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1025-1316

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی سلاجقه

سردبیر

: حسن احمدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2223044 (0261)

نمابر

: 2225780 (0261)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: ijnr@nrf.ut.ac.ir

نشانی

: کرج، دانشکده منابع طبیعی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

231,301

دانلود یکساله

139,849