مشخصات نشــریه

مجله علوم دانشگاه تهران

مجله علوم دانشگاه تهران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله علوم دانشگاه تهران

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1016-1104

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی مقاری

سردبیر

: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

مدیر اجرایی

: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

تلفن

: 66965607 (021)

نمابر

: 66965607 (021)

تارگاه

: jos.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

158,231

دانلود یکساله

105,283

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID