مشخصات نشــریه

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی

صاحب امتیاز

: دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: معماری

شاپا چاپی

: 2228-6020

شاپا الکترونیک

: 2676-4318

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حامد مظاهریان

سردبیر

: اسفندیار زبردست

مدیر داخلی

: نرگس یارچینی

تلفن

: 02166415282

نمابر

: 02166415282

تارگاه

: jfaup.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: fineartj@ut.ac.ir

نشانی

: انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکدگان هنرهای زیبا

نمایه

: معماری

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

346,787

دانلود یکساله

184,009