مشخصات نشــریه

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

روان شناسی بالینی

صاحب امتیاز

: دانشگاه سمنان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-501X

شاپا الکترونیک

: 2228-5180

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ایمان اله بیگدلی

سردبیر

: دکتر شاهرخ مکوند حسینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33629567 (023)

نمابر

:

تارگاه

: www.jcp.semnan.ac.ir

پست الکترونیک

: jcp@semnan.ac.ir

نشانی

: سمنان، شهرستان مهدیشهر، دربند، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، دفتر مجله علمی کد پستی: 356411156

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

320,391

دانلود یکساله

375,731