مشخصات نشــریه

میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار)

میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-8851

شاپا الکترونیک

: 2252-0244

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

سردبیر

: دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

مدیر اجرایی

: دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

تلفن

: 34207722 (023)

نمابر

: 34207722 (023)

پست الکترونیک

:

نشانی

: گرمسار، خیابان انتفاضه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

65,159

دانلود یکساله

28,056

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID