مشخصات نشــریه

حدیث پژوهی

حدیث پژوهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حدیث پژوهی

صاحب امتیاز

: دانشگاه کاشان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6547

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محسن قاسم پور

سردبیر

: دکتر سید رضا مودب

مدیر داخلی

:

تلفن

: 55912717 (031)

نمابر

: 55912767 (031)

تارگاه

: s_hadith.kashanu.ac.ir

پست الکترونیک

: p-hadith@kashanu.ac.ir

نشانی

: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله حدیث پژوهی، کدپستی: 51167-87317

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

65,162

دانلود یکساله

40,842