مشخصات نشــریه

روان شناسی کاربردی

روان شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روان شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-4331

شاپا الکترونیک

: 2645-3541

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود حیدری

سردبیر

: دکتر وحید نجاتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 29905340 (021)

نمابر

: 29905340 (021)

تارگاه

: apsy.sbu.ac.ir

پست الکترونیک

: apsy@sbu.ac.ir

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه منفی 1، آزمایشگاه، اتاق 7

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

180,571

دانلود یکساله

115,125