مشخصات نشــریه

پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management)

پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-7527

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدمهدی موحدی

سردبیر

: دکتر حسنعلی آقاجانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 76448905 (021)

نمابر

: 76448905 (021)

تارگاه

: www.iaufb.ac.ir

پست الکترونیک

: sjomp@iaufb.ac.ir

نشانی

: فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، بخش مدیریت

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

607,771

دانلود یکساله

331,932