مشخصات نشــریه

مشرق موعود

مشرق موعود

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مشرق موعود

صاحب امتیاز

: موسسه آینده روشن

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-7663

شاپا الکترونیک

: 2717-2015

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید مسعود پور سیدآقایی

سردبیر

: سید مسعود پور سیدآقایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37840085 (025)

نمابر

: 37733346 (025)

تارگاه

: www.mashreqmouood.ir

پست الکترونیک

: maqaleh@mashreqmouood.ir

نشانی

: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 25، پلاک 27، کدپستی: 45651-37137

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

153,649

دانلود یکساله

80,825