مشخصات نشــریه

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه مازندران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-6237

شاپا الکترونیک

: 2476-5287

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسنعلی آقاجانی

سردبیر

: دکتر میثم شیرخدایی

مدیر اجرایی

: دکتر میثم شیرخدایی

تلفن

: 35345415 (011)

نمابر

: 35345415 (011)

تارگاه

: jem.journals.umz.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

52,752

دانلود یکساله

22,568