مشخصات نشــریه

مهندسی شیمی ایران

مهندسی شیمی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی شیمی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسی شیمی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: مهندسی شیمی

شاپا چاپی

: 1735-5400

شاپا الکترونیک

: 2008-2797

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: نوید مستوفی

سردبیر

: جعفر صادق مقدس

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66082637 (021)

نمابر

: 66022196 (021)

تارگاه

: www.ijche.ir

پست الکترونیک

: info.ijche@gmail.com

نشانی

: ایران، تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، ساختمان ماد، پلاک 13، بلوک 3، واحد 11

نمایه

: مهندسی شیمی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

375,653

دانلود یکساله

121,919