مشخصات نشــریه

علوم و فناوری فضایی

علوم و فناوری فضایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم و فناوری فضایی

صاحب امتیاز

: انجمن هوا و فضای ایران و پژوهشگاه هوا فضا

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-4560

شاپا الکترونیک

: 2423-4516

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: فتح اله امی

سردبیر

: جعفر روشنیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88366045 (021)

نمابر

: 88366045 (021)

تارگاه

: www.ari.ac.ir

پست الکترونیک

: jsst@ias.ir

نشانی

: تهران، دبیرخانه فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشگاه هوا فضا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

93,274

دانلود یکساله

37,221