مشخصات نشــریه

پیاورد سلامت

پیاورد سلامت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پیاورد سلامت

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-8132

شاپا الکترونیک

: 2008-2665

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا صفدری

سردبیر

: دکتر ناهید عین الهی

مدیر اجرایی

: دکتر ناهید عین الهی

تلفن

: 86704640 (021)

نمابر

: 86704640 (021)

تارگاه

: payavard.tums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه همت، تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر مجله پیاورد سلامت

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

239,730

دانلود یکساله

168,866

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID