مشخصات نشــریه

پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)

پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-515x

شاپا الکترونیک

: 2676-5691

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر شمس اله عبداله پور

سردبیر

: دکتر بابک قنبرزاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3335602 (041)

نمابر

: 3356002 (041)

پست الکترونیک

: fas@tabrizu.ac.ir

نشانی

: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهش های صنایع غذایی، کدپستی: 5166614766

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

178,036

دانلود یکساله

117,556