مشخصات نشــریه

دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)

دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5133

شاپا الکترونیک

: 2717-3755

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی حسین زاده دلیر

سردبیر

: دکتر ناصرعلی اصغرزاد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33392037, 33392792 (041)

نمابر

: 33356002 (041)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: asci-tu@tabrizu.ac.ir

نشانی

: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، کدپستی: 5166614766

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

487,213

دانلود یکساله

359,574