مشخصات نشــریه

دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)

دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-5133

شاپا الکترونیک

: 2717-3755

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: پروفسور علی حسین زاده دلیر

سردبیر

: پروفسور سیدعلی اشرف صدرالدینی

مدیر اجرایی

: پروفسور سیدعلی اشرف صدرالدینی

تلفن

: 33392037, 33392792 (041)

نمابر

: 33392037, 33392792 (041)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، کدپستی: 5166614766

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

377,788

دانلود یکساله

206,170

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID