مشخصات نشــریه

زیست شناسی ایران

زیست شناسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

زیست شناسی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن زیست شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-9406

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن ابراهیم زاده

سردبیر

: دکتر محمدرضا زمانی

مدیر اجرایی

: دکتر محمدرضا زمانی

تلفن

: 88310033 (021)

نمابر

: 88310033 (021)

تارگاه

: ijbio.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان شهید عباس موسوی (فرصت سابق)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، طبقه 2 ، اتاق 227 ، دفتر انجمن زیست شناسی ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

211,577

دانلود یکساله

116,680