مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمانشاه

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-2562

شاپا الکترونیک

: 2588-2570

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا جانبخش

سردبیر

: دکتر علیرضا خانبخش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38393156 (083)

نمابر

: 38393156 (083)

تارگاه

: jkums.com

پست الکترونیک

: journal@kums.ac.ir

نشانی

: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,869,041

دانلود یکساله

1,636,194