مشخصات نشــریه

نگره

نگره

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نگره

صاحب امتیاز

: دانشگاه شاهد

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-7244

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی اصغر شیرازی

سردبیر

: دکتر حبیب الله آیت اللهی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 51215130 (021)

نمابر

: 51215124 (021)

تارگاه

: shahed.ac.ir/journals

پست الکترونیک

: negarehj-art@shahed.ac.ir

نشانی

: ابتدای آزادراه تهران-قم، روبروی حرم مطهر امام خمینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

184,779

دانلود یکساله

155,372