مشخصات نشــریه

آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)

آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-4757

شاپا الکترونیک

: 2423-396x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رضا ولی زاده

سردبیر

: دکتر امیر فتوت

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38787430 (051)

نمابر

: 38787430 (051)

تارگاه

: jm.um.ac.ir

پست الکترونیک

: jswa3@um.ac.ir

نشانی

: مشهد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، کد پستی: 1163-91775

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

307,392

دانلود یکساله

130,547