مشخصات نشــریه

نهال و بذر

نهال و بذر

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نهال و بذر

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6954

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: گودرز نجفیان

سردبیر

: محمدرضا جلال کمالی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32702965 (026)

نمابر

: 32702965 (026)

تارگاه

: spj.areeo.ac.ir

پست الکترونیک

: seedandplant@spii.ir

نشانی

: کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دبیرخانه مجلات موسسه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

228,660

دانلود یکساله

98,124