مشخصات نشــریه

سوخت و احتراق

سوخت و احتراق

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

سوخت و احتراق

صاحب امتیاز

: انجمن سوخت و احتراق ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-3629

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر کیومرث مظاهری

سردبیر

: دکتر محمدحسن سعیدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82883962 (021)

نمابر

: 82883962 (021)

تارگاه

: www.jfnc.ir

پست الکترونیک

: journal@ici.org.ir

نشانی

: تهران، دفتر نشریه علمی- پژوهشی سوخت و احتراق

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

58,327

دانلود یکساله

29,051