مشخصات نشــریه

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی مهندسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

زمین شناسی مهندسی

صاحب امتیاز

: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-6837

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ضیاءالدین شعاعی

سردبیر

: ماشااله خامه چیان

مدیر اجرایی

: ماشااله خامه چیان

تلفن

: 82883435 (021)

نمابر

: 82883435 (021)

تارگاه

: www.jiraeg.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تقاطع بزرگراه جلال آل احمد، اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

29,497

دانلود یکساله

16,163

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID