مشخصات نشــریه

مرتع

مرتع

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مرتع

صاحب امتیاز

: انجمن مرتعداری ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0891

شاپا الکترونیک

: 2676-5039

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهدی بصیری

سردبیر

: حسین آذرینوند

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32236335 (026)

نمابر

:

تارگاه

: www.iransrm.ir

پست الکترونیک

: j.rangeland.ir@gmail.com

نشانی

: کرج، دانشکده منابع طبیعی، دفتر انجمن و مرتعداری ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

186,070

دانلود یکساله

106,512