مشخصات نشــریه

مجله مطالعات اجتماعی ایران

مجله مطالعات اجتماعی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله مطالعات اجتماعی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن جامعه شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-3653

شاپا الکترونیک

: 2008-3650

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سیدحسین سراج زاده

سردبیر

: سوسن باستانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88004742 (021)

نمابر

: 88004742 (021)

تارگاه

: jss-isa.ir

پست الکترونیک

: Journal@isa.org.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

132,953

دانلود یکساله

54,750